Blue Flower

U skladu sa članom 27., 45, i 47 Statuta Regionalne privredne komore Zrenjanin dosadašnjem predsedniku Regionalne privredne komore Zrenjanin mr Milanu Radovanoviću prestaje mandat zbog ispunjenja uslova za penziju.

Do isteka mandata članovima organa i tela Komore, do 31.12.2016. godine bira se v.d. predsednik Regionalne privredne komore Zrenjanin.

 

Po ovoj tački doneta je sledeća ODLUKA:

 

Prestaje mandat predsedniku Regionalne privredne komore Zrenjanin mr Milanu Radovanoviću zbog ispunjenja uslova za penziju.

Za v.d. predsednika Regionalne privredne komore Zrenjanin godine bira se dosadašnji potpredsednik Komore Nikolčić Momčilo, od 01.12.2016. godine do isteka mandata organima i telima Komore.